وظیفه آرامستان ها

استراتژي هاي وظیفه ای آرامستانها در برنامه پنج ساله  اول  توسعه و عمران شهر اهواز

1.       ایجاد بستر مناسب جهت برون سپاري، سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی

2.       توسعه و تجهیز آرامستان باغ فردوس

 

بازگشت»