بسم الله الرحمن الرحيم
 
توجه روزافزون به امر برنامه ريزي و لزوم توجه به چالش هاي پيش رو، از ضرورت هاي اصلي جوامع امروزي است، به گونه اي كه در نظر نگرفتن آن، رو به رو شدن با آينده را با درصد بالايي از عدم اطمينان همراه  مي سازد. شهر به عنوان سيستمي پويا و باز، همواره نيازمند به كار بردن شيوه هاي علمي، كارآمد و جديد در جهت حل مشكلات و نيل به توسعه پايدار با اتكا به شناخت كامل از وضع موجود است. يكي از               جديد ترين شيوه هاي نوين، استفاده از رويكرد راهبردي (استراتژيك) در برنامه هاي توسعه شهري است. اصلاح نقاط ضعف و نارسائي هاي نظام مديريت خدمات شهري و توجه به نقاط قوت و ارائه راهكارهاي جديد به عنوان يك راهبرد مؤثر و پايدار محسوب مي گردد. برنامه ريزي راهبردي شهري، به كارگيري چارچوب مفهومي و روش شناسي منبعث از رويكرد راهبردي در حوزه برنامه ريزي توسعه شهري است تا بتواند بر پايه اصول علمي برنامه ريزي، هدايت و كنترل شهر را بر عهده داشته باشد. در اين رويكرد، هدايت تغييرات، تدوين برنامه ها و طرحهاي محدود براي آنها در طول زمان و منطبق با سياست گذاري هاي انجام شده صورت مي پذيرد. معاونت خدمات شهري متولي اصلي خدمات شهري چهارگانه است كه از سوي قانون مشخص شده است. ارائه اين خدمات از حساسيت روزانه برخوردار و بعضاً نيازمند مديريت لحظه اي است. موضوع مهم ديگر اينكه مواد قانوني كه در چارچوب عرصه هاي خدمات شهري در قوانين شهري پيش بيني شده عموماً كلي و قديمي است. اين در حالي است كه شهر از نظر ماهيت و شكلي در حال دگرگوني است و با پيشرفت تكنولوژي و فناوري اطلاعات و بروز نيازهاي جديد از يك سو و گسترش مشكلات شهري مانند آلودگيها و ترافيك از سوي ديگر زمينه هاي ارتقاء سازماني و بهره گيري از آخرين دستاوردهاي تكنولوژي و علمي جهاني را مسجل مي سازد. بر اين اساس شهرداريها مدام در حال بازخواني مجدد اهداف، شيوه ها و راهكارها و يا به دنبال بازبيني نگاه تازه اي به امور فني مهندسي، اجتماعي و زيست محيطي مي باشند.           با توجه به اينكه خدمات شهري مبتني بر خدمت است و به منظور تأمين نيازهاي انسانها نوعي ارزش تلقي مي شود، لذا رضايت مندي شهروندان و پاسخگوئي خدمات رسانان (خدمات شهري)، راهبردي در بهبود خدمات رساني به شمار مي رود. از سوي ديگر پاسخگوئي مديران يكي از بهترين راه هاي ايجاد اعتماد عمومي است. در اين جا تمركز بر اعتماد استراتژيك و راهبردي مد نظر است كه مبتني بر دانش، تجربه و انتظارات متقابل از طرفين است. چنانچه بسترهاي لازم براي خدمات رساني و جو پاسخگوئي و اعتماد عمومي به درستي در جامعه شكل گيرد، انتظار ميرود ظرفيتي در سازمانهاي خدمات رسان ايجاد شود كه هدف آن خدمت رساني و نيل به منفعت عامه است. بدين سان بر پايه احاديث و فرموده اميرالمؤمنين دو خصلت است كه نيك تر از آن نيست، ايمان به خدا و سودمندي براي بندگان خدا لذا اين واحد آمادگي دريافت هر گونه انتقاد، پيشنهاد و راهكار از طرف صاحب نظران، مديران و كارشناسان محترم مديريت شهري را دارد. 
 
                                                                                           
                                                                                                                               مسعود آرائي
 
 

 

 
سرپرست مديريت راهبردي و هماهنگي امور مناطق و سازمانها

برنامه ريزي راهبردي شهري، به كارگيري چارچوب مفهومي و روش شناسي منبعث از رويكرد راهبردي در حوزه برنامه ريزي توسعه شهري است تا بتواند بر پايه اصول علمي برنامه ريزي، هدايت و كنترل شهر را بر عهده داشته باشد. در اين رويكرد، هدايت تغييرات، تدوين برنامه ها و طرحهاي محدود براي آنها در طول زمان و منطبق با سياست گذاري هاي انجام شده صورت مي پذيرد. همچنين تحولات ساليان اخير در نگرش عمومي به شهرداري و وظايف آن در جامعه، موجب ايجاد چشم اندازي متفاوت نسبت به نقش و جايگاه شهرداري در روند تحولات شهري شده است. بنابراين پاسخ گويي مناسب سازمانهاي شهرداري، در قبال اين انتظارات به وجود آمده، نيازمند تدوين برنامه اي مناسب و كارآمد بر مبناي نتايج حاصل از تحليل وضعيت دروني و بيروني سازمان مي باشد.بدين سان بر پايه احاديث و فرموده اميرالمؤمنين دو خصلت است كه نيك تر از آن نيست، ايمان به خدا و سودمندي براي بندگان خدا.در همين زمينه و با هدف تدوين برنامه هاي پنج ساله، لزوم تهيه آن، بررسي تجارب داخلي و خارجي و ايجاد چارچوبي ساختارمند براي تدوين برنامه هاي عملياتي پنج ساله شهرداري ها تهيه شده است..شناخت هر پديده و درك فرآيند تاريخي و تحول آن به اين دليل اهميت دارد كه به مدد آن مي توان به مسايل، تنگناها و سؤالات مطروحه در وضع موجود پديده، پاسخ گفت و يا به سخني بهتر، عوامل موثر در ايجاد وضع موجود را بازشناخت . شناخت تاريخي هر پديده اي، سنگ زيربناي شناخت وضع موجود است و درك درست از شرايط موجود، تخمين دگرگوني هاي بعدي پديده را ممكن مي سازد.

1. استقرار بودجه ريزي عملياتي
 
2. استقرار نرم افزار ارزيابي عملكرد سازمانها به منظورافزايش اثر بخشي و كارايي خدمات آنها
 
3. برنامه ريزي و تهيه دستورالعمل و ابلاغ جدول زمانبندي جهت تهيه و تنظيم بودجه و صورتهاي مالي  به منظور ايجاد وحدت رويه در تهيه و تنظيم بودجه سازمانها و فراهم اوردن زمينه براي تلفيق بودجه سازمانها  با مركز
 
4. ايجاد بانك اطلاعاتي جامع خدمات شهري شامل :
الف - امار و اطلاعات پرو‍زه هاي خدمات شهري ، درصد پيشرفت فيزيكي ،نام پيمانكار.....-اطلاعات سازمانها
ب‌ - اطلاعات بودجه اي ، پرسنلي وگزارشات حسابرس سازمانها
ت‌ -  اطلاعات مربوط به اجراييات ، امور شهر.....
 
5. بهبود سيستم ها ، روش ها و بازنگري و اصلاح مستمر ساختار و تشكيلات كلان سازمانها هاي تابعه متناسب با وظايف و ايجاد هماهنگي ساختاري
 
6. بررسي،پيشنهاد در امر يكسان سازي و ايجاد وحدت رويه در زمينه امور خدمات شهري كليه واحدهاي تابعه با هماهنگي مراجع ذي ربط به منظور صرفه جويي ، عدم موازي كاري و كاهش هزينه هاي غير ضروري
 
 
7. ايجاد تغييراتي در نرم افزار سامانه 137 با هماهنگي مديريت سامانه جهت فراهم نمودن شناسايي بهاي تمام شده خدمات شهري به منظور استفاده در بودجه
 
8. بازنگري فرايند هاي فعاليت هاي حوزه خدمات شهري به منظور شفاف سازي ، بهبود و افزايش كارايي گردش كاري حوزه خدمات شهري
 
9. بررسي عملكرد حوزه خدمات شهري بر اساس برنامه پنج ساله اول و جمع اوري امار و اطلاعات وانجام  اقدامات لازم   به منظور فراهم نمودن بستر لازم براي برنامه پنجساله دوم حوزه خدمات شهري
 
10. انجام مطالعات و پ‍ژوهش هاي لازم در خصوص ارتقاء سطح كمي و كيفي خدمات در حوزه معاونت خدمات شهري و سازمانهاي تابعه ان
 
11. نياز سنجي اموزشي و برنامه ريزي جهت اموزشهاي لازم در حوزه معاونت خدمات شهري و سازمانهاي تابعه
 
12. نظارت و كنترل پروژه هاي معاونت خدمات شهري  و بررسي براورد ها
 
 
مسعود آرائی