سرپرست معاونت خدمات شهری

نام: علیرضا

نام خانوادگی: عالیپور