شنبه، 2 بهمن 1395
نمودار سازمانی معاونت خدمات شهری

جهت آشنايي با وظايف هر بخش، روي بخش موردنظر كليك نماييد.

نمودار سازماني خدمات شهري