شنبه، 29 مهر 1396
نمودار سازمانی معاونت خدمات شهری

جهت آشنايي با وظايف هر بخش، روي بخش موردنظر كليك نماييد.

نمودار سازماني خدمات شهري