طراحی سایت
بخش خدمات شهری

استراتژي هاي بخشی خدمات شهری در برنامه پنج ساله  اول  توسعه و عمران شهر اهواز

     1.  ایجاد بستر مناسب جهت جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی

     2.  ایجاد بستر مناسب جهت تدوين و اجرای طر ح های جامع خدمات شهری با رویکرد ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری

     3.  ارتقاء فرهنگ شهروندی در راستای حفظ، نگهداری و توسعه فضاهای عمومی، امکانات و تجهیزات شهری

     4.  ایجاد مکانیزم مناسب جهت جذب، آموزش و بکارگیری نیروهای متخصص

     5.  اتخاذ تدابیر لازم جهت بهبود، توسعه و ارتقاء سرانه های خدمات شهری با بهره مندی از خلاقیت، نوآوری و تکنولوژی های نوین در راستای تعادل و توازن بین مناطق شهری

 

بازگشت»