طراحی سایت
وظیفه پسماند

 

استراتژي هاي وظیفه ای پسماند در برنامه پنج ساله  اول  توسعه و عمران شهر اهواز

        1.  جلب مشارکت بخش خصوصی در حوزه مدیریت پسماند

        2.  ایجاد بستر مناسب جهت اجرای تفکیک از مبداء پسماندهاي خانگی ، بيمارستاني و صنعتي

        3. ایجاد بستر مناسب جهت جمع آوری، حمل و دفن به روشهای نوین بازیافت پسماند

 

بازگشت»