طراحی سایت
وظیفه کشتارگاه

استراتژي هاي وظیفه ای کشتارگاه در برنامه پنج ساله  اول  توسعه و عمران شهر اهواز

1.       ساماندهي و  بهره برداری از تاسیسات نیمه صنعتی بلااستفاده موجود در راستای صنعتی کردن کشتارگاه

2.       ايجاد بستر مناسب جهت واگذاری کشتارگاه یا بخشی از خدمات آن به بخش خصوصی

 

بازگشت»