راهنمای بیمارستان های استان خوزستان

بیمارستان آپادانا
این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1353 باظرفیت 60 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 33 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی  ، زنان و زایمان ، چشم پزشکی ، ارولوژی
 

بیمارستان آریا
این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1348 باظرفیت 100تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 87 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان وزایمان ، ICU
 

بیمارستان آیت ا...طالقانی
این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1345باظرفیت 150 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 100 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : سوانح و سوختگی
 

بیمارستان ابوذر کودکان
این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1360باظرفیت 240 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 114تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ، نوزادان ، عفونی ، نفرولوژی ، اورژانس ، ICU
 

بیمارستان اروند
این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1373 باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 50 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان
 

بیمارستان امام خمینی (ره)
این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1314باظرفیت 351 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 308 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، ارتوپدی ، گوش و حلق و بینی ، IVF ، ICU
 

بیمارستان امیر المومنین
این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1376باظرفیت 256تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 145 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان ، جراحی ، زنان وزایمان ، نوزادان ، اورژانس ، ICU ، CCU
 

بیمارستان امیر کبیر
این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1373باظرفیت 75 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 60 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان
 

بیمارستان فاطمه الزهرا
این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی دولتی – درمانی است كه در سال 1338 باظرفیت 100تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 100 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان
 

بیمارستان جرجانی
این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1358 باظرفیت 16تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان وزایمان
 

بیمارستان رازی
این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1342باظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 223 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ،  نوزادان ، ارتوپدی ، ترمیمی ،  عفونی ، CCU
 

بیمارستان سلامت
این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1376باظرفیت 121 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 121 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی
 

بیمارستان سینا
این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1343باظرفیت 456تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 271 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان زایمان ، کودکان ، ارولوژی ، پوست ، چشم پزشکی ، داخلی گوارش ، CCU
 

بیمارستان شفا
این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1358باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 49 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : هماتولوژی ، انکولوژی
 

بیمارستان شهید بهشتی
این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1347باظرفیت 171 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 171 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، ارولوژی ، پوست ، داخلی گوارش
 

بیمارستان شهید رجایی
این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1350باظرفیت 110 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 55 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی
 

بیمارستان گلستان
این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1347باظرفیت 451تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 426 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان ، اورژانس ، جراحی مغز و اعصاب ، ارولوژی ، روانپزشکی ، نرولوژی ، قلب ، نفرولوژی ، پیوند اعضا ، CCU,ICU
 

بیمارستان مهر
این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1377 باظرفیت 250 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 100 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، كودكان ، چشم ، ارولوژی ، ارتوپدی ، قلب ، گوش و حلق وبینی ، CCU ,ICU
 

بیمارستان آیت ا... طالقانی
این بیمارستان در شهرستان آبادان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 220 ، تأسیس ، و در حال حاضر 140 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، ICU
 

بیمارستان اسلامی
این بیمارستان در شهرستان آبادان واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است . که در سال 1351 با ظرفیت تخت ثابت 54 ، تأسیس ، و در حال حاضر 54 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان
 

بیمارستان امام خمینی (ره)
این بیمارستان در شهرستان آبادان واقع شده و بیمارستانی نفت – درمانی است . که در سال 1303 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، عفونی
 

بیمارستان دکتر بهشتی
این بیمارستان در شهرستان آبادان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1368 با ظرفیت تخت ثابت 200 ، تأسیس ، و در حال حاضر 110 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU
 

بیمارستان 17 شهریور
این بیمارستان در شهرستان آبادان واقع شده و بیمارستانی تأمین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1373 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 62 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان
 

بیمارستان شهید ایرانپور
این بیمارستان در شهرستان امیدیه واقع شده و بیمارستانی نفت – درمانی است . که در سال 1351 با ظرفیت تخت ثابت 74 ، تأسیس ، و در حال حاضر 74 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان
 

بیمارستان شهید بهشتی
این بیمارستان در شهرستان اندیمشک واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1335 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU
 

بیمارستان 17 شهریور
این بیمارستان در شهرستان ایده واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان
 

بیمارستان شهید طباطبایی
این بیمارستان در شهرستان باغملک واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1376 با ظرفیت تخت ثابت 32 ، تأسیس ، و در حال حاضر 80( به روز رسانی شده در تاریخ 20/10/89)  تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان، جراحی عمومی، زنان و زایمان، دیالیز و ccu.
 

بیمارستان راه زینب
این بیمارستان در شهرستان بندر امام واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1342 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 35 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان
 

بیمارستان شهدا
این بیمارستان در شهرستان بندر ماهشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1342 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، ارولوژی ، Post CCU ، CCU
 

بیمارستان صنایع پتروشیمی
این بیمارستان در شهرستان بندر ماهشهر واقع شده و بیمارستانی نفت – درمانی است . که در سال 1378 با ظرفیت تخت ثابت 200 ، تأسیس ، و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، ارتوپدی ، روانپزشکی ، ارولوژی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ICU ، CCU
 

بیمارستان اشرفی اصفهانی
این بیمارستان در شهرستان بهبهان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1362 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان
 

بیمارستان تامین اجتماعی
این بیمارستان در شهرستان بهبهان واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1357 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 96 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، کودکان
 

بیمارستان دکتر شهید زاده
این بیمارستان در شهرستان بهبهان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1347 با ظرفیت تخت ثابت 158 ، تأسیس ، و در حال حاضر 115 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، کودکان ، اورژانس ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، Post CCU ، CCU
 

بیمارستان فریده بهبهانی (17 شهریور)
این بیمارستان در شهرستان بهبهان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1357 با ظرفیت تخت ثابت 105 ، تأسیس ، و در حال حاضر 55 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از :جراحی، زنان و زایمان ، کودکان
 

بیمارستان الزهرا
این بیمارستان در شهرستان خرمشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 75 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، زنان و زایمان ، کودکان
 

بیمارستان سوم خرداد
این بیمارستان در شهرستان خرمشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 75 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، Post CCU ، CCU
 

بیمارستان آیت ا... نبوی
این بیمارستان در شهرستان دزفول واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان
 

بیمارستان افشار
این بیمارستان در شهرستان دزفول واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 140 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، کودره ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، عفونی ، نورولوژی ، CCU
 

بیمارستان یا زهرا
این بیمارستان در شهرستان دزفول واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1310 با ظرفیت تخت ثابت 125 ، تأسیس ، و در حال حاضر 90 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان
 

بیمارستان شهید چمران
این بیمارستان در شهرستان دشت آزادگان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی– درمانی است . که در سال 1342 با ظرفیت تخت ثابت 105 ، تأسیس ، و در حال حاضر 78 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان
 

بیمارستان امام خمینی (ره)
این بیمارستان در شهرستان رامهرمز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1359 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان
 

بیمارستان شهید معرفی زاده
این بیمارستان در شهرستان شادگان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 125 ، تأسیس ، و در حال حاضر 64 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، CCU
 

بیمارستان نظام مافی
این بیمارستان در شهرستان شوش واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1355 با ظرفیت تخت ثابت 57 ، تأسیس ، و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس
 

بیمارستان خاتم الانبیا
این بیمارستان در شهرستان شوشتر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1376 با ظرفیت تخت ثابت 126 ، تأسیس ، و در حال حاضر 110 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان
 

بیمارستان والفجر
این بیمارستان در شهرستان شوشتر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1362 با ظرفیت تخت ثابت 110 ، تأسیس ، و در حال حاضر 110 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : ادغام در بیمارستان خاتم الانبیا ، CCU
 

بیمارستان امام خمینی (ره)
این بیمارستان در شهرستان مسجد سلیمان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1303 با ظرفیت تخت ثابت 115 ، تأسیس ، و در حال حاضر 115 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان
 

بیمارستان 22 بهمن
این بیمارستان در شهرستان مسجد سلیمان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1338 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 150 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU