مدير راهبردي و هماهنگي امور مناطق و سازمانها

نام: علیرضا

نام خانوادگی: حلاج دزفولی

 

 

 

 
سرپرست مديريت راهبردي و هماهنگي امور مناطق و سازمانها

برنامه ريزي راهبردي شهري، به كارگيري چارچوب مفهومي و روش شناسي منبعث از رويكرد راهبردي در حوزه برنامه ريزي توسعه شهري است تا بتواند بر پايه اصول علمي برنامه ريزي، هدايت و كنترل شهر را بر عهده داشته باشد. در اين رويكرد، هدايت تغييرات، تدوين برنامه ها و طرحهاي محدود براي آنها در طول زمان و منطبق با سياست گذاري هاي انجام شده صورت مي پذيرد. همچنين تحولات ساليان اخير در نگرش عمومي به شهرداري و وظايف آن در جامعه، موجب ايجاد چشم اندازي متفاوت نسبت به نقش و جايگاه شهرداري در روند تحولات شهري شده است. بنابراين پاسخ گويي مناسب سازمانهاي شهرداري، در قبال اين انتظارات به وجود آمده، نيازمند تدوين برنامه اي مناسب و كارآمد بر مبناي نتايج حاصل از تحليل وضعيت دروني و بيروني سازمان مي باشد.بدين سان بر پايه احاديث و فرموده اميرالمؤمنين دو خصلت است كه نيك تر از آن نيست، ايمان به خدا و سودمندي براي بندگان خدا.در همين زمينه و با هدف تدوين برنامه هاي پنج ساله، لزوم تهيه آن، بررسي تجارب داخلي و خارجي و ايجاد چارچوبي ساختارمند براي تدوين برنامه هاي عملياتي پنج ساله شهرداري ها تهيه شده است..شناخت هر پديده و درك فرآيند تاريخي و تحول آن به اين دليل اهميت دارد كه به مدد آن مي توان به مسايل، تنگناها و سؤالات مطروحه در وضع موجود پديده، پاسخ گفت و يا به سخني بهتر، عوامل موثر در ايجاد وضع موجود را بازشناخت . شناخت تاريخي هر پديده اي، سنگ زيربناي شناخت وضع موجود است و درك درست از شرايط موجود، تخمين دگرگوني هاي بعدي پديده را ممكن مي سازد.

1. استقرار بودجه ريزي عملياتي
 
2. استقرار نرم افزار ارزيابي عملكرد سازمانها به منظورافزايش اثر بخشي و كارايي خدمات آنها
 
3. برنامه ريزي و تهيه دستورالعمل و ابلاغ جدول زمانبندي جهت تهيه و تنظيم بودجه و صورتهاي مالي  به منظور ايجاد وحدت رويه در تهيه و تنظيم بودجه سازمانها و فراهم اوردن زمينه براي تلفيق بودجه سازمانها  با مركز
 
4. ايجاد بانك اطلاعاتي جامع خدمات شهري شامل :
الف - امار و اطلاعات پرو‍زه هاي خدمات شهري ، درصد پيشرفت فيزيكي ،نام پيمانكار.....-اطلاعات سازمانها
ب‌ - اطلاعات بودجه اي ، پرسنلي وگزارشات حسابرس سازمانها
ت‌ -  اطلاعات مربوط به اجراييات ، امور شهر.....
 
5. بهبود سيستم ها ، روش ها و بازنگري و اصلاح مستمر ساختار و تشكيلات كلان سازمانها هاي تابعه متناسب با وظايف و ايجاد هماهنگي ساختاري
 
6. بررسي،پيشنهاد در امر يكسان سازي و ايجاد وحدت رويه در زمينه امور خدمات شهري كليه واحدهاي تابعه با هماهنگي مراجع ذي ربط به منظور صرفه جويي ، عدم موازي كاري و كاهش هزينه هاي غير ضروري
 
 
7. ايجاد تغييراتي در نرم افزار سامانه 137 با هماهنگي مديريت سامانه جهت فراهم نمودن شناسايي بهاي تمام شده خدمات شهري به منظور استفاده در بودجه
 
8. بازنگري فرايند هاي فعاليت هاي حوزه خدمات شهري به منظور شفاف سازي ، بهبود و افزايش كارايي گردش كاري حوزه خدمات شهري
 
9. بررسي عملكرد حوزه خدمات شهري بر اساس برنامه پنج ساله اول و جمع اوري امار و اطلاعات وانجام  اقدامات لازم   به منظور فراهم نمودن بستر لازم براي برنامه پنجساله دوم حوزه خدمات شهري
 
10. انجام مطالعات و پ‍ژوهش هاي لازم در خصوص ارتقاء سطح كمي و كيفي خدمات در حوزه معاونت خدمات شهري و سازمانهاي تابعه ان
 
11. نياز سنجي اموزشي و برنامه ريزي جهت اموزشهاي لازم در حوزه معاونت خدمات شهري و سازمانهاي تابعه
 
12. نظارت و كنترل پروژه هاي معاونت خدمات شهري  و بررسي براورد ها