شرح وظايف مدیریت نظارت بر امور شهری
 • نام مدیر: محمد تقی پور
 
Text/HTML
 • برنامه ریزی وسیاست گذاری در جهت افزایش بهره وری ساعات کاری معاونین خدمات شهری مناطق
 • هماهنگی با مناطق وسازمان مدیریت پسماند در خصوص تعیین ساعات رفت وروب وحمل پسماند وانجام مشاغل مربوط به پاکسازی فضاها وتجهیزات شهری
 • شرکت در جلسات کمیسیونهای مختلف وبرون سازمانی به منظور رفع ابهامات ، اداری توضیحات ، همکاری وهماهنگی
 • برنامه ریزی جهت تهیه برنامه های سالانه مدیریت امور شهری وتنظیم بودجه مورد نظربا هدف تقویت هویت شهری
 • نظارت بر عملکرد شبکه پیام شهرداری وکنترل پیام ها ودستور آماده باش به معاونین خدمات شهری وزیر مجموعه آنان
 • اشراف بر کلیه موضوعات مرتبط با خدمات شهری واصلاح ورسیدگی به کلیه گزارشات ومکاتبات رسیده
 • ارائه ایده ها ونقطه نظرات کارشناسی برای بهبود کیفیت پروژه ها ، برنامه ها ورفع ابهامات کمبودهای موجود وجلب مشارکت معاونین خدمات شهری مناطق
 • هدایت و راهنمایی کارشناسان حوزه مربوطه در انجام بهتر پروژه ها و رفع مشکلات
 • تهیه وتنظیم گزارشات لازم جهت ارائه به مقام ما فوق
 • هماهنگی بین بخشی با مناطق وسازمانهای ذیربط در جهت بالا بردن کیفیت کار پیمانکاران خدمات شهری وپیمانکاران فعال ساختمانی که بنحوی باعث بر هم زدن تنظیف وامنیت عمومی میگردد .
 • نظارت ، کنترل وارائه برنامه زمانبندی ونحوه پاکسازی سواحل رودخانه کارون و ابلغ به مناطق مربوطه.
 • نظارت ، کنترل ، مدیریت وهدایت کارشناسان زیر مجموعه خود درجهت انجام به موقع وصحیح کارها وجلوگیری از هرگونه بی نظمی وتعلل در موارد مربوطه
 • بررسی و تایید عملکرد ماهانه پیمانکاران خدمات شهری رفت وروب وحمل پسماند وتنظیف وارسال به ادارات مربوطه
 
محمد تقی پور