شرح وظايف اداره نظارت عاليه غرب
 • نظارت و بازديد روزانه از سطح شهر واعلام نواقص به مناطق جهت رفع آنها .
 • اعمال نظارت و كنترل كمي و كيفي بر عملكرد پيمانكاران خدمات شهري .
 • نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به ايستگاه هاي انتقال زباله .
 • نظارت برانجام توزين كليه كاميونتهاوكاميونهاي حاوي زباله،نخاله و ضايعات فضاي سبزدرتمام طول مدت شبانه روز
 • بررسي ماشين آلات ، خدمات مورد نياز مناطق با توجه به وضعيت موجود آنها اعم از تناژ زباله ، متراژ منطقه و ... و همچنين تأمين كسري و ايجاد موازنه با ديگر مناطق .
 • بررسي متراژ معابر و احاد خدمات شهري مناطق از طريق
 • نظارت بر ليست اقلام مورد نياز كارگران اعم از البسه و تجهيزات ،درصورت عدم تامین اعلام گزارش به معاونت محترم خدمات شهری .
 • تهيه وارائه گزارشات لازم به مدير ذيربط .
 • تهيه و برقراري مستندات مربوطه وارائه گزارشات لازم به مدير ذيربط.
 • نظارت کامل بر عملکرد کلیه واحد های تحت امر حوزه معاونت خدمات شهری مناطق.
 • دریافت و اجرای دستورالعمل ها و ابلاغیه های ارسالی از معاونت خدمات شهری مرکز و مدیر امور شهر.
 • کنترل و نظارت بر پاکسازی و دیوار نویسی ها و بر چسب ها و پلا کارد های غیرمجاز.
 • پیگیری لازم جهت ارتقاء سیستم مکانیزاسیون خدمات شهری در سطح محدوده.
 • هما هنگی و سرویس دهی به نواحی جهت جمع آوری و حمل بموقع موارد خاک و نخاله و ضایعات و سرشاخه از طریق پیمانکار منطقه.
 • شناسایی نقا ط آبگیر و پیگیری در خصوص رفع این مشکلات.
 • هماهنگی با مسئول اجرائیات منطقه جهت رفع سد معبر و امکان اعزام نیروهای کمکی در مواقع لزوم.
 • هماهنگی و پیگیری لازم جهت تامین مخازن و زیر مخزنی مکا نیزه در سطح نواحی.