نام: بابک 

نام خانوادگی: ربیعی

 
شرح وظایف مدیریت پیشگیری ومقابله با تخلفات شهری
 • برنامه ریزی ونظارت برای اعزام مامورین اجرائیات و نیروهای انتظامی به مناطق شهرداری
 • نظارت ومراقبت در حفظ اموال توقیف شده در مدت زمان لازم ، طبق شرایط ودستورات صادره
 • ابلاغ احکام صادره از طرف شهرداری یا مراجع ذیصلاح قانونی ومعرفی متخلفین ومستنکفین از مقررات به دادگاه ها ومراجع ذیربط
 • نظارت بر اجرای احکام صادره قرارهای صادره از مراجع مذکور توسط مناطق
 • ابلاغ دستور العمل های اجرایی وقانون جهت جلوگیری ودفع تخلفات شهری به مناطق با نظارت بر حسن اجرای آن
 • پیشگیری ومقابله با هرگونه تخلفات شهری اعم از سد معبر ، ساختمانی ، شهرسازی وغیره
 • ارائه کارشناسی در خصوص مشخص کردن نوع سد معبر وراههای مقابله با آن وابلاغ به کلیه مناطق ومجموعه ذیربط
 • تایید و نظارت بر تعداد نیروهای انسانی وامکانات مورد نیاز اجرائیات مناطق بر اساس برنامه های اجرائی مشخص شده.
 • پیگیری تشکیل پلیس ساختمانی در مناطق بمنظور جلوگیری از تخلفات ساخت وسازی وهمکاری در اجرای طرح مذکور
 • نظارت وهمکاری در تهیه بودجه پیشنهادی اجرائیات مناطق هشتگانه شهرداری
 • نماینده حوزه معاونت خدمات شهری در شعبات قضایی پس از تشکیل شعبه خاص ودفاع از حقوق شهرداری
 • جمع بندی وارائه گزارش آماری وبررسی نقاط ضعف و قوت مناطق در جهت ارتقاء کیفیت کار مسئولین اجرائیات مناطق.
 • پیگیری در جهت تشکیل پاسگاه انتظامی اختصاصی شهرداری با ادارات مربوطه
 • ارائه گزارش وآمار به مدیریت ما فوق.