سرپرست معاونت خدمات شهری

نام: علی

نام خانوادگی: شمسی

 

 

 

 
علی شمسی